About E-aukcijaThis paper offers with various types of synonymy during the language of organization and economics in English and Serbian, with Specific emphasis around the synonymy that seems while in the terminology – a phenomenon that has very long been viewed as a risk to terminological precision along with the non-negotiability of meaning.

one Pod ovim pojmom se u literaturi ponekad podrazumeva ne samo polna, veã i starosna, rasna, etnièka ili diskriminacija zasnovana na seksualnom opredeljenju zaposlenih, ali u ovom radu to neãe biti sluèaj.

jednoj stvari vezuje se za drugu. Neretko su u upotrebi emotivno "nabijene" reèi ili zamena imena. U ovu svrhu se koriste i stereotipi, odnosno generalizacije, koje omoguãavaju èoveku da svet posmatra na uprosãen i konzistentan naèin. Druga velika grupa tehnika koja se bavi manipulisanjem oseãajima ugrozenosti i nesigurnosti vezana je za potrebu ljudi da imaju èvrst oslonac svog opredeljenja, socijalnu podrsku i pripadnost, posebno kad nedostaju relevantne informacije i jasno izgraðeni stavovi o onome èime se propaganda bavi. U tu svrhu se koriste ljudi koji predstavljaju svojevrstan autoritet ili su pak poznati i priznati, ili se manipulise konformizmom, odnosno èovekovom potrebom da ne bude sam, veã prihvaãen i zastiãen. Veoma je uobièajeno, pogotovo u ratnoj propagandi, korisãenje glasina, jer glasine kao vesti o osobama i dogaðajima, nepoznatog izvora, koje mogu, a ne moraju biti istinite, svojim brzim sirenjem, pogotovo usmenim putem, maksimalno doprinose delovanju propagande. Ratna propaganda i psiholoski rat Ranije u tekstu, veã je navedena siroka podela propagandi po vrstama, ali tamo nije posebno mesto nasla ona koja nas ovde najvise interesuje, a to je ratna propaganda. Ratna propaganda ne samo sto se vodi u ratnim uslovima, veã se zasniva i na sadrzaju koji zagovara rat, odnosno, mobilise ljude da opravdavaju ono sto ãe se desiti, a sto se nikako ne bi moglo opravdati, jer se tu krse univerzalne ljudske vrednosti.

enoj stranoj tradiciji, `anru ili konkretnom autoru, ve se uzimaju kao samorazumqivost i datost. Opisivawe muzi~kih karakteristika turbo-folka stoga podle`e ili neosnovanom subjektivizmu (primer je "zavijaju i glas") ili paranoidnom izmi qawu kulturno Drugog. Drugost se vidi kao "turcizam", "Orijent", "arapski ritam", pri ~emu se ni ta ne zna o turskoj, arapskoj ili nekoj drugoj "orijentalnoj muzici", wihovim eventualnim potpodelama i aktuelnim dru tvenim praksama.

ene po uzoru na predstavu femme fatale u masovnoj filmskoj i muzi~koj produkciji) sa "nasle

ivanja stručnoobilježenog leksika iz engleskog jezika. Posebice se obrađuje prilagodba engleskih posuđenica na fonološkoj, morfološkoj i semantičkoj razini.

mnjenje u Srbiji je bilo uznemireno. Pupin u Americi govori o pretnji koju Austro-Ugarska predstavlja. Ukoliko se Austrija umesa u rat, smatra Pupin, balkanski narodi ãe biti spremni da se sudare sa njom. Pupin apeluje na amerièki narod da shvati da je pravda na strani balkanskih saveznika. Na mirovnim pregovorima u Londonu, Austro-Ugarska je trazila garancije da ãe Srbija sa njom ziveti u miru, da se Srbija odrekne poseda u Albaniji i osiguranje trgovaèkih interesa Monarhije u Solunu. Po svaku cenu je pokusavala da spreèi izlazak Kraljevine Srbije na Jadransko more i trudila se da je privredno veze za sebe. Pupin smatra da je ovakvo ponasanje nedopustivo i da predstavlja otvoreno gazenje neotuðivih prava balkanskih drzava. Kao veliki pobornik ideje o stvaranju zajednièke juznoslovenske drzave, on pise brojne èlanke o zajednièkom poreklu Juznih Slovena, jugoslovenskom pokretu i austrijskoj antinacionalnoj propagandi èiji je cilj bio gusenje jugoslovenskog pokreta koji je "slièan Garibaldijevom pokretu za ujedinjenje Italijana, Bizmarkovom za ujedinjenje Nemaca".2 Ideja o juznoslovenskom zajednistvu se zaèela u Dubrovaèkoj republici u XVI veku. Ivan Gunduliã u epu Osman peva o minuloj slavi drzava Juznih Slovena, pesme Dalmatinca Andrije Kaèiãa Miosiãa velièaju jedinstvo ovih naroda. Napoleonovi ratovi su doveli do sloma Dubrovaèke republike. Sa padom Napoleona, Dubrovnik postaje deo Austro-Ugarske, tako da njegov duhovni uticaj na Juzne Slovene poèinje da jenjava.

aju naj ire slojeve dru tva, pridaje se razumqivo veliki zna~aj. Nivo standarda, inflacija, potro a~ka korpa, stope rasta, sve su to pojmovi koji su u li u svakodnevni govor velikog broja qudi.

You should definitely only include things like the webpages you want search engines like yahoo to crawl, so go away out any which have been blocked in a robots.txt file.

"Prvi direktni izbori za Evropski parlament su odr`ani juna 1979. godine, kada su, 34 godine posle kraja II svetskog rata, po prvi set u istoriji, pripadnici evropskih nacija, nekada podeqenih ratom, iza li na birali ta da izaberu poslanike zajedni~kog check here parlamenta.

..otkako prvite nema da gi zadovolat kriteriumite za nabavka, sleduva postapka na drugo podnesuvanje na ponudi, duri i vo slucaj da ne mora povtorno da se raspise nov tender, odnosno nova riappertura della gara

Within this perform, as it truly is said in the title, I will deal with the relation in between the media and propaganda. The visitors might be released In short to your concept of propaganda, its various kinds, in get more info addition to towards the ideas as well as the strategies used in it. I will even describe the contribution in the masses to producing and

(èovek),* um, sam je ta stvar, Duh, bozanski Duh."four Hrisãanin kao jedino resenje vidi povlaèenje u individualizam, u samoãu. Upravo to Hegel osuðuje, jer èovek zadovoljenje moze postiãi jedino u okviru drzave (zajednice). A revolucionarna borba je naèin na koji se to èini. Zato sto je odustao od borbe, èovek je postao rob, sada on u nju mora da stupi. Da bi se transcendencija ukinula, Duh treba da se shvati ne kao bozanski, veã kao ljudski. Èovek treba da shvati da je on stvorio Boga (tako sto je sebi stvorio ideju Boga koja lièi ideji koju stvara o sebi samom). Èovek daje Bogu ljudski lik. Antropomorfizacija dostize vrhunac u ideji Isusa Hrista. Kada èovek shvati da sve sto je rekao o Isusu, jeste u stvari rekao o sebi, razumeãe da je njegova stvarnost njegovo svesno delo. Ta savrsena samosvest je areligiozna, ateistièka ­ èovek zna da je svestan sebe, a ne Boga. Hegel je ostro kritikovao hrisãansko shvatanje èoveka, odnosno ideala, ne shvatajuãi sta je reduce u tome da se afirmise èovek, ljudskost? Zasto smo prihvatili da sve sopstvene vrline projektujemo na neko biãe koje nije prirodno? Zar nismo imali dovoljno vrlih ljudi, da bismo morali sada izmisljati jos jednog, pita se Hegel u Ranim spisima, a malo dalje u istom delu napisaãe: "Vjerovanje u bozansko je moguãe samo ako je u samom onom koji vjeruje bozansko, koji sebe samog, svoju sopstvenu prirodu nalazi u onom u sto on vjeruje, iako ono nije svjesno da je ovo naðeno njegova sopstvena priroda.

When chocolate came from Spain to France (as a result of court docket marriages), this basic sharp, very concentrated consume was diluted with h2o, wine and beer. If they had only additional milk, they'd have liked the first sizzling chocolate as we realize it currently. Though the expansion of chocolate arrived with the Italian explorers who were significantly less egocentric in preserving The trick of chocolate. In actual fact, the first solid taking in chocolate was in all probability designed in Italy, but they didn't appear to treatment an excessive amount about that so Now we have no specific data.three From the start with the 19th century when chocolate came to Switzerland, numerous "firsts" have been created there. The initial chocolate manufacturing facility in Switzerland was opened by François-Louis Cailler in 1819, who set up the first brand of Swiss chocolate, still in existence now underneath the patronage of Nestlé firm. Charles-Amédée Kohler was the 1st just one to put hazelnuts in chocolate. Then Daniel Peter, seven decades after creating the manufacturing facility with François-Louis Cailler, produced the first milk chocolate in aukcija stecaj 1875. The best inventor in technological way was Rodolphe Lindt, who Improved chocolate manufacturing in 1879 by establishing a different procedure referred to as "conching" that is refining, So generating the very first chocolate that melts inside your mouth.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *